Mokyklų sveikatos indeksas

Tai 6 kriterijų visuma, leidžianti ištirti sveikatos ugdymo(-si) aplinką  mokykloje bei nustatyti kaip mokyklos bendruomenės nariai laikosi sveikos gyvensenos principų.

Mokyklų sveikatos indeksas buvo sukurtas įvertinus užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų gerąją patirtį. Indeksas buvo kuriamas darbo grupėje, dalyvaujant mokyklų vadovams, švietimo ir mokslo ministerijos atstovams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, statistikos ekspertams.

Mokyklų sveikatos indekso metu tiriama (kriterijai):

 • Mokyklos infrastruktūra.
 • Mokyklos vykdoma sveikatos politika.
 • Žalingi įpročiai.
 • Fizinė savijauta ir sveikata.
 • Psichologinė savijauta.
 • Lytinė elgsena.

Mokyklų sveikatos indekso duomenų šaltiniai:

 • Mokyklos interneto puslapis, puslapiai socialiniuose tinkluose;
 • Vizitų į mokyklą metu surinkta informacija;
 • Interviu su mokyklos administracijos atstovais, pedagogais, švietimo pagalbos specialistais;
 • Mokinių apklausa;
 • Mokytojų apklausa;
 • Mokinių tėvų (globėjų) apklausa.

Sveikatos indekso tyrimo nauda mokyklai:

 • Faktais grįstas tyrimas apie sveikatos ugdymo(-si) aplinką mokykloje bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos principų laikymąsi.
 • Mokyklos bendruomenės apklausa (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų (globėjų)) apie mokyklos sporto, sveikos gyvensenos infrastruktūrą, vykdomą sveikatos politiką, žalingus įpročius, fizinę, psichologinę savijautą, sveikatą, mokinių lytinę elgseną, statistinė apklausos duomenų analizė.
 • Mokyklos sveikatos ugdymo(-si) aplinkos bei mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos stiprybių ir silpnybių identifikavimas.
 • Rekomendacijos (priemonės, veiklos) mokyklai, kaip įveikti silpnybes.

Sveikatos indekso tyrimo nauda savivaldybei:

 • Faktais grįsta integruota informacija apie sveikatos ugdymo(-si) aplinką savivaldybės mokyklose bei mokyklų bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų) sveiką gyvenseną, t. y.:
 • Sporto, sveikos gyvensenos infrastruktūros būklė mokyklose;
 • Mokyklų vykdoma sveikatos politika (strateginiuose dokumentuose, vidaus teisės aktuose, projektinėje veikloje, renginiuose);
 • Žalingų įpročių paplitimas tarp mokyklų bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų (globėjų));
 • Mokyklų bendruomenės narių fizinė, psichologinė savijauta, sveikata;
 • Lytinio švietimo situacija mokyklose, mokinių lytinė elgsena.
 • Savivaldybės mokyklų sveikatos ugdymo(-si) aplinkos bei mokyklų bendruomenės narių sveikos gyvensenos silpnosios vietos;
 • Rekomendacijos (priemonės, veiklos) kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie mokyklų silpnųjų vietų stiprinimo.