Projektas „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.

VšĮ Darnaus vystymo projektai bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2018 m. balandžio 3 d. startavo 18 mėn. trukmės projektą „Socialinės rizikos šeimų narių integracija į darbo rinką Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav.“

Projektu siekiama padėti Anykščių r. sav., Zarasų r. sav. ir Visagino sav. socialinės rizikos šeimų nariams integruotis į darbo rinką.

Uždaviniai:

  1. Socialinės integracijos paslaugų, padedančių integruotis į darbo rinką, bei profesinio orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimų nariams
  2. Projekto personalo gebėjimų stiprinimo organizavimas

Tikslinė grupė – socialinės rizikos šeimos (tėvai ir vaikai nuo 15 m.), gyvenantys  Anykščių r. sav.  Zarasų r. sav. bei Visagino sav.

Projekto metu, pasitelkiant soc. darbuotojus ir psichologus bus vykdoma soc. rizikos šeimų narių socialinė įtraukis, pagal susidarytą individualų veiklos planą jiems teikiamos socialinės integracijos paslaugos siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, atkuriamos palankios sąlygos vaikų vystymuisi, brendimui socialinės rizikos šeimose (ugdomi tėvų/vaikų socialiniai įgūdžiai, tėvų bendrieji gebėjimai), tėvai/vaikai-bedarbiai skatinami ieškotis darbo ar vykdyti darbinę veiklą privačiai, vaikai skatinami domėtis profesijomis, siekiant, kad tėvai integruotųsi į darbo rinką, vaikai išliktų švietimo sistemoje ir įgytų profesiją, sėkmingai integruotųsi į darbo rinką.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.