Darnaus Vystymo Projektai (DVP)

Sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir žaliojo kurso švyturys tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje arenoje

Mūsų veikla

Apie mus

Sveiki atvykę į VšĮ Darnaus Vystymo Projektai!

2007 m. įkurta VšĮ „Darnaus Vystymo projektai“, (trumpai DVP), yra tvarumo, sveikos gyvensenos ir žaliojo kurso švyturys tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje arenoje. Suprantame, kad tikras tvarus vystymasis apima ne tik darnią aplinką; jis apima ekonominį stabilumą, individo augimą ir klestinčią, sveiką pilietinę visuomenę.

DVP kryptys

  • Sveika gyvensena;
  • Pilietiškumas ir bendruomeniškumas;
  • Žaliasis kursas.

DVP vizija - misija

Vizija

Tapti lyderiu padedančiu jaunimui, bendruomenėms bei kiekvienam individui siekti darnaus vystymosi, propaguojant sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir žaliojo kurso vertybes.

Misija

Integruojant inovacijas, kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę diegti sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir žaliojo kurso vertybes visų amžiaus ir socialinių grupių žmonėms.

Mūsų teikiamos paslaugos

Projektų administravimas

Projekto administravimas yra itin svarbi projekto įgyvendinimo dalis, kuri apima įvairius techninius darbus, dokumentų rengimą. Teikdami projektų administravimo paslaugas atliekame techninius projekto įgyvendinimo darbus.

Strateginio planavimo dokumentų rengimas

Strateginis planavimas reikalingas užtikrinti efektyvų institucijos, įstaigos, įmonės ar kt. subjekto prioritetų nustatymą, tikslų iškėlimą, veiklos organizavimą. Rengiame įvairius strateginio planavimo ir kitus susijusius dokumentus regionų ir savivaldybių lygmenimis

Tyrimų atlikimo paslaugos

Atliekame Jaunimo problematikos tyrimus bei Jaunimo politiko kokybės vertinimus savivaldybėse. Jaunimo problematikos tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:

54+

Nacionaliniai bei tarptautiniai projektai

44+

Tyrimai/ studijos

24+

Strateginiai dokumentai

>6320

Renginiai

>150300

Dalyviai

Pagrindiniai DVP tikslai

Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę.

Ugdyti sveikos gyvensenos įpročius visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.

Skatinti mokymosi visą gyvenimą konceptą visuose švietimo lygiuose.

Skatinti tolygų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Ugdyti mažiau galimybių turinčių, įvairių rizikos grupių žmonių socialines kompetencijas, įtraukti juos į savanorišką veiklą, darbo rinką, švietimo sistemą.

Skatinti visuomenę saugoti gamtinę aplinką bei minimizuoti vartotojiško gyvenimo būdo praktikuojančių žmonių skaičių.

DVP vertybės

Darna

Remiame integruotą požiūrį į vystymąsi, siekdami subalansuoti ekonominį stabilumą, aplinkos gerovę ir socialinį teisingumą.

Meilė gamtai

Skatiname aplinkos mylėjimą, vartojant išteklius atsakingai, skatinant tvarumą ir prisidedant prie žaliojo kurso.

Kūrybiškumas

Skatiname inovacijas, kūrybiškumą ir verslumą kaip būdą skatinti tvarų augimą ir bendruomenių klestėjimą.

Mokymasis visą gyvenimą

Mokymasis visą gyvenimą: Pripažįstame, kad nuolatinis mokymasis ir švietimas yra pagrindinės sėkmingo ir tvaraus gyvenimo prielaidos.

Solidarumas

Palaikome bendruomeniškumo ir pilietiškumo vertybes, siekdami formuoti stiprias, įtraukias bendruomenes.

Socialinė atsakomybė

Įsipareigojame skatinti socialinį teisingumą, įtraukumą ir atsakomybę visuomenėje, ypač remiant mažiau galimybių turinčias grupes.

Partneriai ir užsakovai