Paslaugos

Projektų administravimas

Projekto administravimas yra itin svarbi projekto įgyvendinimo dalis, kuri apima įvairius techninius darbus, dokumentų rengimą. Įgyvendinant projektines veiklas reikia atlikti nuolatinę projekto vykdymo stebėseną, užtikrinti projekto biudžeto plano vykdymą, komunikacijos plano, projektu planuotų veiklų įgyvendinimą (esant būtinybei, inicijuoti dokumentų tikslinimą), teikti ataskaitas atsakingoms institucijoms nustatytais terminais pagal galiojančius patvirtintus dokumentus.

Teikdami projektų administravimo paslaugas atliekame techninius projekto įgyvendinimo darbus:

 • rengiame projekto įgyvendinimo tarpines ir galutines ataskaitas;
 • teikiame mokėjimo prašymus;
 • konsultuojame projekto veikloms įgyvendinti reikalingų atlikti viešųjų pirkimų (prekių, paslaugų ar darbų pirkimo/pardavimo) ir kitais susijusiais klausimais;
 • rengiame kontrolei ir auditui būtinus dokumentus atliekame projekto veiklų vykdymo bei atitikimo programų reikalavimams monitoringą;
 • vykdome kitas su projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.

 • Strateginio planavimo dokumentų rengimas

  Strateginis planavimas reikalingas užtikrinti efektyvų institucijos, įstaigos, įmonės ar kt. subjekto prioritetų nustatymą, tikslų iškėlimą, veiklos organizavimą. Tam, kad būtų parengtas kokybiškas strateginio planavimo dokumentas (-ai), reikia išanalizuoti organizacijos vidinę ir išorinę aplinką.

  Rengiame įvairius strateginio planavimo ir kitus susijusius dokumentus regionų ir savivaldybių lygmenimis:

 • Strateginių veiklos, plėtros planų rengimas;
 • Strateginių planų stebėsenos vykdymo įrankių kūrimas (ataskaitų ir atsiskaitymo už pasiektus rodiklius formų parengimas);
 • Konsultacijos planų įgyvendinimo ir kitais susijusiais klausimais Strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo monitoringo paslaugos.

  Rengdami strateginius planus siekiame aiškiai identifikuoti organizacijos ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Į strateginio planavimo procesą įtraukiame ne tik sprendimų priėmėjus, bet visas suinteresuotas puses (vietos verslas ir NVO, vietos gyventojai), taip užtikrindami tikslinių grupių poreikių išpildymą, sklandų plano įgyvendinimo procesą ir tikslų pasiekimą.

 • Tyrimų atlikimo paslaugos

  Atliekame Jaunimo problematikos tyrimus bei Jaunimo politiko kokybės vertinimus savivaldybėse.

  Jaunimo problematikos tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:

 • mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);
 • darbas (darbas ir užimtumas);
 • laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);
 • gyvenimo sąlygos (apsirūpinimas būstu);
 • dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);
 • fizinė ir psichinė sveikata (sveikatos apsauga);
 • įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);
 • šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);
 • jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.

  Tyrimas leidžia įvertinti savivaldybės jaunimo situaciją pagal tuos pačius vertinimo kriterijus – tyrimo rezultatus galima lyginti tarpusavyje su anksčiau atliktais tyrimais ir daryti konkrečias išvadas bei priimti sprendimus kaip užtikrinti, kad savivaldybėje jaunimo politika vystytųsi tolygiai.

  Jaunimo politikos kokybės vertinimo tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, nuolat tobulinti institucinius gebėjimus.

  Kokybės vertinimo rezultatai naudojami siekiant įvertinti bendrą savivaldybės vykdomos jaunimo politikos situaciją, išryškinti gerąsias ir tobulintinas sritis, pateikti tolimesnio darbo rekomendacijas, taip pat rengti programas ir jų priemones, skirtas jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

  Pagal kliento poreikį vykdome kitus socialinius, sveikos gyvensenos, darbo su jaunimu tyrimus.