Mokyklų sveikatos indeksas – 6 kriterijų visuma, leidžianti ištirti sveikatos ugdymo(-si) aplinką  mokykloje bei nustatyti kaip mokyklos bendruomenės nariai laikosi sveikos gyvensenos principų.

Jaunimo problematikos tyrimai, kurių tikslas ištirti jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo srityse.

Mokymai ir kūrybinės dirbtuvės/stovyklos – vedame mokymus verslumo, socialinio verslumo, lyderystės, NVO valdymo, viešųjų ryšių, komandinio darbo, projektų rengimo, strateginio planavimo, planavimo ir organizavimo, efektyvios komunikacijos, iniciatyvumo, problemų sprendimo, kūrybinio mąstymo temomis. Organizuojame verslumo, profesinių įgūdžių įgijimo kūrybines dirbtuves/stovyklas.

Jaunimo politikos kokybės vertinimai savivaldybėse, kurių tikslas siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose savivaldybėse, skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.

Jaunimo problemų sprendimų planai savivaldybėse – skirti savivaldybės ir LR valdžios, verslo ir visuomenės atstovams, formuojantiems jaunimo politiką savivaldybėje.