Atliktas Kelmės r. sav. jaunimo politikos kokybės vertinimas

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ atliko Kelmės r. sav. 20218-2020 metais vykdytos jaunimo politikos kokybės vertinimą. Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 (naujausia redakcija 2015 m. sausio 2 d.).

Jaunimo politikos kokybės vertinimo tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, nuolat tobulinti institucinius gebėjimus.

Jaunimo politikos kokybės vertinimo uždaviniai:

 • rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį savivaldybėse, jose įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
 • išsiaiškinti savivaldybės jaunimo politikos privalumus ir trūkumus;
 • skatinti jaunimo politiką savivaldybėje formuojančias ir įgyvendinančias institucijas bei įstaigas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas susitarti dėl savivaldybės jaunimo politikos vystymo prioritetų;
 • aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Kelmės r. sav. jaunimo politikos kokybės vertinimas apėmė 2018 – 2020 m. vykdytą jaunimo politiką. Buvo analizuojamos 8 jaunimo politikos kokybės vertinimo sritys:

 1. Jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas;
 2. Galimybės jaunimui aktyviai dalyvauti politiniame, pilietiniame ir visuomeniniame gyvenime (toliau – jaunimo dalyvavimas);
 3. Informavimo, konsultavimo, orientavimo, paramos ir pagalbos teikimo, instruktavimo, mokymo ir nukreipimo į kitas institucijas paslaugų, skirtų jauniems žmonėms, visuma (toliau – jaunimo informavimas ir konsultavimas);
 4. Jaunų žmonių veiklos finansavimas;
 5. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas;
 6. Jaunimo mokymai ir konsultavimas;
 7. Atlikti jaunimo tyrimai ir apklausos;
 8. Įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje taikomi nauji metodai, mokslinių tyrimų rezultatai, informacinės technologijos, užsienio šalių ar kitų Lietuvos savivaldybių.

Išanalizavus visas minėtas sritis vertintojų grupė pagal vertinimo lygių skalę (nuo 1 iki 5 balų), įvertino Kelmės r. sav. jaunimo politikos įgyvendinimo sritis, nurodė jų privalumus ir trūkumus. VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ kaip vertinimo rengėja, nurodė rekomendacijas savivaldybei dėl tolimesnio jaunimo politikos įgyvendinimo.