Kauno rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

2021 m. gegužės – gruodžio  mėn. VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ atliko Kauno rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimą. Tyrimas atliktas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2011 m. parengta ir 2020 m, atnaujinta „Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti“.

Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas pagal nustatytus rodiklius šiose jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:
• mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);
• darbas (darbas ir užimtumas);
• laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);
• gyvenimo sąlygos (ap(si)rūpinimas būstu);
• dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);
• fizinė ir psichologinė savijauta (sveikatos apsauga);
• įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);
• šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);
• jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.

Atlikto tyrimo ataskaitoje pateikiama Kauno rajono jaunimo problematikos tyrimo duomenų analizė, išvados ir rekomendacijos.

Rengiant tyrimą atlikta jaunimo apklausa respondentams pateikiant anketą, sudarytą iš 85 klausimų. Tyrimo metu apklausta 500 jaunuolių nuo 14 iki 29 metų. Atsižvelgiant į amžiaus grupes, jaunuoliams buvo parengti skirtingi klausimų blokai: mokyklinio amžiaus jaunimui (14-18 m.) – mokykla, laisvalaikis, draugai, gyvenamoji aplinka, aktyvumas / dalyvavimas, įpročiai, psichologinė ir fizinė savijauta, lytiniai santykiai; vyresniems, nebe mokyklinio amžiaus jaunuoliams (19-29 m.) – studijos, darbas, laisvalaikis, draugai, gyvenamoji aplinka, aktyvumas / dalyvavimas, įpročiai, psichologinė savijauta, lytiniai santykiai, šeimos planavimas. Ataskaitoje pateikiami bendrieji paprastų ir agreguotų arba suminių rodiklių, apskaičiuotų iš turimų anketinių duomenų, atsakymų procentiniai arba faktiniai pasiskirstymai.

Tyrimas atliktas, siekiant laiku atpažinti ir įvardinti jaunimą ištinkančius sunkumus, taip pat planuoti ir koordinuojant vykdyti intervencijos ir prevencijos programas, sutelkti vietos resursus ir valstybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas. Parengtas tyrimas leis įvertinti savivaldybės jaunimo situaciją pagal tuos pačius vertinimo kriterijus – tyrimo rezultatus bus galima lyginti tarpusavyje su anksčiau atliktais tyrimais ir daryti pagrįstas konkrečias išvadas, įžvelgti tendencijas bei priimti sprendimus, kaip užtikrinti, kad savivaldybėje jaunimo politika būtų vystoma tolygiai.