Kauno rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ 2023 m. spalio mėn. – 2024 m. kovo mėn. atliko Kauno r. sav. 2020-2022 metais vykdytos jaunimo politikos kokybės vertinimą. Kauno rajono savivaldybės 2020 – 2022 m. jaunimo politikos kokybės vertinimas atliktas vadovaujantis Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija)

Vertinimo tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir Kauno rajono savivaldybės vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros Kauno rajono savivaldybėje, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, nuolat tobulinti institucinius gebėjimus.

Jaunimo politikos kokybės vertinimo uždaviniai:

  • Rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį Kauno rajono savivaldybėje, joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
  • Išsiaiškinti Kauno rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumus ir trūkumus;
  • Skatinti jaunimo politiką Kauno rajono savivaldybėje formuojančias ir įgyvendinančias institucijas bei įstaigas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas susitarti dėl savivaldybės jaunimo politikos vystymo prioritetų;
  • Aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Tyrimo metu buvo vertinamos 8 sritys: Jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas; galimybės jaunimui aktyviai dalyvauti politiniame, pilietiniame ir visuomeniniame gyvenime; informavimo, konsultavimo, orientavimo, paramos ir pagalbos teikimo, instruktavimo, mokymo ir nukreipimo į kitas institucijas paslaugų, skirtų jauniems žmonėms, visuma; jaunų žmonių veiklos finansavimas; tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas; jaunimo mokymai ir konsultavimas; atlikti jaunimo tyrimai ir apklausos; įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje taikomi nauji metodai, mokslinių tyrimų rezultatai, informacinės technologijos, užsienio šalių ar kitų Lietuvos savivaldybių geroji patirtis.

Atlikus tyrimą Kauno rajono savivaldybėje jaunimo politikos įgyvendinimas atitinka kokybės vertinimo lygių skalėje 3,00 (vidutiniškai).

Per 2024-2026 metų laikotarpį būtina stiprinti visas 8 sritis.