VšĮ Darnaus vystymo projektai parengė Radviliškio rajono turizmo plėtros 2024 – 2030 m. programą

Rengiant Radviliškio rajono turizmo plėtros 2024 – 2030 m. programą (toliau – Programa) buvo organizuojami koordinacinės Programos rengimo darbo grupės posėdžiai, kurių metu teikti ir svarstyti pasiūlymai dėl Radviliškio savivaldybės turizmo sektoriaus plėtros vizijos, misijos, prioritetinių sričių, tikslų, uždavinių, svarbiausių priemonių bei stebėsenos organizavimo.

Siekiant optimalios ir tikslingos Programos, jos rengimas buvo suskirstytas į etapus:

  • atlikta planavimui aktualių dokumentų analizė. Išanalizuoti planavimui aktualūs tarptautiniai teisės aktai ir politikos gairės, nacionalinio lygmens teisės aktai ir jų pagrindinės nuostatos, regiono ir vietos lygmens planavimo dokumentai, įvertinant jų reikšmę Programos rengimui;
  • atlikta Radviliškio rajono socialinės ir ekonominės situacijos analizė;
  • išanalizuota Radviliškio rajono turizmo būklė, turizmo srities valdymo ir finansavimo situacija, kultūros įstaigos ir pagrindiniai jų veiklos rodikliai , kultūros paveldo objektai , kultūros keliai ir maršrutai;
  • atlikta gyventojų apklausa (nuomonės tyrimas), kuria siekta išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą Radviliškio rajono turizmo būkle teikiamomis paslaugomis ir produktais, jų plėtros poreikį;
  • atlikta SSGG analizė, kurioje susisteminti analizuoti duomenys, išskiriant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes;
  • nustatytas Radviliškio rajono turizmo sektoriaus plėtros potencialas, įvertinus atliktą analizę, Programos rengimo koordinacinės darbo grupės posėdžiuose formuluotas idėjas dėl numatomų veiksmų turizmo sektoriaus plėtros politikoje ateityje;
  • suformuluoti Radviliškio rajono turizmo plėtros 2024 – 2030 metų programos vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, parengti svarbiausių priemonių planas bei Programos įgyvendinimo stebėsenos metodika.

Su VšĮ Darnaus vystymo projektai parengta Radviliškio rajono turizmo programa 2024 – 2030 metams galite susipažinti čia: https://www.radviliskis.lt/turistams/