Projektas „Švenčionių miestas – verslumo židinys“

  

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

VšĮ Darnaus vystymo projektai 2020 m. lapkričio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Švenčionių miestas – verslumo židinys“, kuris skirtas verslo plėtros Švenčionių mieste skatinimui.

Projekto tikslas – skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – teikti pagalbą verslo steigimo bei vystymo klausimais Švenčionių mieste.

Projekte bus įgyvendinamos tokios veiklos kaip mokymų aktualiais klausimais teikimas projekto dalyviams, projekto dalyvių konsultavimas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais bei mentorystė.

Projekto tikslinė grupė yra darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai, taip pat darbingi gyventojai, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz.: socialinės pašalpos, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos). Į projektą planuojama įtraukti 8 dalyvius.

Šiuo projektu siekiame suorganizuoti 4 mokymus po 2 dienas verslo steigimo ir vystymosi, verslo licencijavimui būtinų reikalavimų, klientų ir tiekėjų paieškos specifikos, e-prekybos ir socialinių tinklų įtakos temomis. Taip pat projekto dalyviams suteikti 80 valandų konsultacijų (konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalba randant tiekėjus ir klientus, veiklos viešinimo, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, pagalba pradedant, vystant  e-prekybos, kitą veiklą, išorinių finansavimo šaltinių paieška ir paraiškų pildymas; licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams).