Jaunimo politikos kokybės vertinimai savivaldybėse

Tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose savivaldybėse, skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.

Jaunimo politikos kokybės vertinimo savivaldybėje uždaviniai:

  • rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį savivaldybėje, joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
  • išsiaiškinti savivaldybės jaunimo politikos privalumus ir trūkumus;
  • skatinti jaunimo politiką savivaldybėje formuojančias ir įgyvendinančias institucijas bei įstaigas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas susitarti dėl savivaldybės jaunimo politikos vystymo prioritetų;
  • aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Jaunimo politikos kokybės vertinimas savivaldybėje atliekamas vadovaujantis Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija).

Etapai – organizavimas, vertinimas, visapusiškas vertinimas, atsiskaitymas ir informavimas.

Vertinimo sritys – jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas; galimybės jaunimui aktyviai dalyvauti politiniame, pilietiniame ir visuomeniniame gyvenime; informavimo, konsultavimo, orientavimo, paramos ir pagalbos teikimo, instruktavimo, mokymo ir nukreipimo į kitas institucijas paslaugų, skirtų jauniems žmonėms, visuma; jaunų žmonių veiklos finansavimas; tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas; jaunimo mokymai ir konsultavimas; atlikti jaunimo tyrimai ir apklausos; įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje taikomi nauji metodai, mokslinių tyrimų rezultatai, informacinės technologijos, užsienio šalių ar kitų Lietuvos savivaldybių geroji patirtis.