Jaunimo problemų sprendimų planai savivaldybėse

Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje planas skirtas savivaldybės ir LR valdžios, verslo ir visuomenės atstovams, formuojantiems jaunimo politiką savivaldybėje. Planu siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių priemonių efektyvų veikimą, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei integruojantis į visuomenės gyvenimą.

Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje planą sudaro šios pagrindinės dalys:

 • Bendrosios nuostatos;
 • Esamos situacijos analizė.
 • Prioritetinės veiklos kryptys;
 • Tikslai ir uždaviniai;
 • Plano įgyvendinimas, kuriame pateikiama plano įgyvendinimo tvarka, tikslų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės;
 • Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje priemonių planas trims metams;
 • Priedai.

Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje planu siekiama šių tikslų:

 • kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių jaunimo politikos srityje.
 • optimizuoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
 • rengti pasiūlymus ir rekomendacijas teisės aktams ir jų koregavimams.
 • rengti veiklos (priemonių) planus.
 • prisidėti prie ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo.

Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje planas rengiamas atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie SADM parengtas Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje plano rengimo koncepciją ir metodologiją.