Projektas „Sąlygų savanoriškai veiklai nevyriausybinėse organizacijose gerinimas“

es20072013zenklas

VšĮ Darnaus vystymo projektai kartu su partneriu – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – įgyvendina projektą „Sąlygų savanoriškai veiklai nevyriausybinėse organizacijose gerinimas“ (Nr.VP1-4.1-VRM-08-V-01-009).

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projektu siekiama prisidėti prie valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo skatinimo savanorystės veiklos srityje. Projekto tikslas – skatinti NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą ir partnerystę plėtojant savanorystę Lietuvoje.

Projekto tikslinė grupė: valdžios sektoriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei politikai, viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų darbuotojai, dalininkai, nariai.

Projekto uždaviniai:

· Skatinti efektyvią komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp NVO ir valdžios sektorių plėtojant savanorystę Lietuvoje.

· Stiprinti Lietuvos NVO ir valdžios sektorių atstovų bendradarbiavimo gebėjimus savanoriškos veiklos srityje.

·  Informuoti bei skleisti gerąją patirtį apie savanoriškos veiklos sąlygas nevyriausybinėse organizacijose valdžios ir NVO atstovams.

Projekto veiklos:

·  Savanorystės plėtros nevyriausybinėse organizacijose koncepcijos ir rekomendacijų teisinei bazei tobulinti parengimas.

·   Mokymo poreikio įvertinimas ir mokymo programos parengimas.

·  Seminaro „Valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas savanoriškos veiklos srityje“ organizavimas.

·  Konferencijos „Sąlygų savanoriškai veiklai nevyriausybinėse organizacijose gerinimas“ organizavimas.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2013 m. gegužės 30 d. – 2014 m. gegužės 30 d.

Projekto vertė – 87.798,00 Lt. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.